บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Electrical Power System) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology System) แบบครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์ (Supply) และให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ธุรกิจรับเหมาวางระบบ

(Turnkey Project)

ระบบไฟฟ้า


(Electrical Power System)

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยลักษณะงานที่บริษัทฯ ให้บริการได้แก่

  1. งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System)
  2. งานก่อสร้างติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย (High Voltage Substation)
  3. งานก่อสร้างเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Telecom & ICT)

บริษัทฯ ให้บริการออกแบบ จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ วางระบบรวมทั้งให้คำปรึกษา ที่เกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยครอบคลุมงานสำรวจพื้นที่ ออกแบบโครงสร้างรวมถึงระบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคมตามเทคโนโลยี และลักษณะงานได้ดังนี้

  1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
  2. การวางระบบโครงข่ายหลัก (Core Network)
  3. การวางระบบซอฟท์แวร์ และแอพพลิเคชั่น (Software and Application)
  4. การวางระบบของอุปกรณ์อื่นๆ

2. ธุรกิจการให้บริการซ่อมบำรุงรักษา

(Maintenance)

เป็นการให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้บริการต่อเนื่องภายหลังจากหมดระยะเวลารับประกันคุณภาพ (Warranty Period) ซึ่งการบำรุงรักษานี้จะสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่

  1. งานซ่อมบำรุงประเภท Corrective ที่บริษัทฯ จะเข้าไปให้บริการบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ใดๆ ของลูกค้าชำรุดเสียหาย
  2. งานซ่อมบำรุงประเภท Preventive ที่เป็นการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ ณ ปัจจุบัน รวมถึงทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานมานาน เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถทำงานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของระบบ

3. ธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์

(Supply)

บริษัทฯ จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลูกค้าซื้อเพื่อเก็บสำรองไว้ใช้ทดแทนในการซ่อมบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ที่ใช้อยู่เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมอายุการใช้งาน ตลอดจนการซื้ออุปกรณ์เพื่อนำไปพัฒนาความสามารถในการดำเนินงานให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งหรือเปลี่ยนได้เอง หรือจัดซื้อพร้อมว่าจ้างให้บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งให้ในกรณีที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญในการติดตั้ง

Product