หมายเหตุ: บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอลออดิท จากัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ