การพัฒนาที่ยั่งยืน

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

       บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์และกลยุุทธ์องค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของเป้าหมายธุรกิจขององค์กร อีกทั้งให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่่อง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

SDGs : 17 GOALS เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2566

รายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2565

รายงานความยั่งยืน
ประจำปี 2564