บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Electrical Power System) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology System) แบบครบวงจร

ข้อมูลบริษัท

Company Information

วิสัยทัศน์

Vision & Mission

โครงสร้างองค์กร

Corporate Organization

คณะกรรมการ

Board of Directors

ผู้ถือหุ้น

Shareholders

รางวัล

Award

Product