คณะกรรมการบริษัท

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายนนทิกร กาญจนะจิตราประธานกรรมการ
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.เอสไอเอสบี
  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ ก.พ.
  • กรรมการกฤษฎีกา
พล.อ.ศักดา เปรุนาวิน
พล.อ.ศักดา เปรุนาวินกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
พลเรือโท บำรุงรัก สรัคคานนท์
พลเรือโท บำรุงรัก สรัคคานนท์กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ
นายกวิน ทังสุพานิช
นายกวิน ทังสุพานิชกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการการรถไฟ
  • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิกรรมการ และ กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน
นายชำนาญ วงศ์รัศมีเดือนกรรมการ และ กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
นายสุรเดช อุทัยรัตน์
นายสุรเดช อุทัยรัตน์กรรมการ และ กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. พลเอกศักดา เปรุนาวิน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเรือโทบารุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการตรวจสอบ

* โดยมี นางภัทรินทร์ มนัสเสรี เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชานาญ วงศ์รัศมีเดือน กรรมการบริหาร
3. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการบริหาร

* โดยมี นางสาวลัดดา ลัทธิวรรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร  
1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชำนาญ วงศ์รัศมีเดือน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สายงานขายและปฏิบัติการ
3. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานอำนวยการ (รักษาการ)
4. นายบันดาล พงศ์ศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายณัฐวุฒิ ชานาญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ
และผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (รักษาการ)
6. นายสุจิตต์ ตัณฑสุริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโซลูชั่น
7. นางสาวสุมาลี ระงับพิศม์ ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์
8. นางสาวลัดดา ลัทธิวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. นางสาวจตุพร นาคขวัญ ผู้จัดการแผนกบัญชี