นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
พล.อ.ศักดา เปรุนาวิน
พล.อ.ศักดา เปรุนาวิน
● ประธานกรรมการตรวจสอบ
● กรรมการอิสระ
● ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลเรือโท บำรุงรัก สรัคคานนท์
พลเรือโท บำรุงรัก สรัคคานนท์
● กรรมการตรวจสอบ
● กรรมการอิสระ
● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายกวิน ทังสุพานิช
นายกวิน ทังสุพานิช
● กรรมการตรวจสอบ
● กรรมการอิสระ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
● กรรมการ
● กรรมการบริหาร
● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสุรเดช อุทัยรัตน์
นายสุรเดช อุทัยรัตน์
● กรรมการ
● กรรมการบริหาร
● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายบันดาล พงศ์ศาสตร์
นายบันดาล พงศ์ศาสตร์
● กรรมการ
● กรรมการบริหาร
● กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม