นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุรเดช อุทัยรัตน์
นายสุรเดช อุทัยรัตน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานอำนวยการ และ
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
นายบันดาล พงศ์ศาสตร์
นายบันดาล พงศ์ศาสตร์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุจิตต์ ตัณฑสุริยะ
นายสุจิตต์ ตัณฑสุริยะ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโซลูชั่น
นางสาวสุมาลี ระงับพิศม์
นางสาวสุมาลี ระงับพิศม์
ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์
นางสาวลัดดา ลัทธิวรรณ์
นางสาวลัดดา ลัทธิวรรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
นายธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นายนพวรรธน์ เกียรติพิมลกุล
นายนพวรรธน์ เกียรติพิมลกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด