ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) โดยในช่วงแรกบริษัทฯ เน้นงานรับเหมาช่วง (Subcontract) ในการก่อสร้างระบบสายส่งสัญญาณ และเสาส่งสัญญานต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงสถานีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม

ต่อมาตั้งแต่ปี 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนลักษณะธุรกิจจากเดิมที่เน้นงานที่ใช้แรงงาน (Labor Intensive) ซึ่งเป็นงานด้านวางระบบโครงข่ายสื่อสาร เช่น การรับเหมาติดตั้งเสาและระบบสายเคเบิ้ล เป็นงานประเภทออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้ง ทดสอบ และให้คำปรึกษาในการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Solution) เช่น งานออกแบบและจัดหาอุปกรณ์สำหรับชุมสายหลัก งานรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องชุมสาย งานรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ IP Broadband รวมทั้งงานรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณ งานที่เกี่ยวข้องกับระบบ 3G และระบบ 4G Mobile Network ระบบ Wi-fi Network รวมถึงระบบซอฟท์แวร์ที่บริการจัดการเกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสื่อสารต่างๆ

ในปี 2557 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสและความต้องการในการออกแบบและติดตั้งระบบงานอื่นเพิ่มเติมจากระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็น System Integrator ในหลากหลายธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้เริ่มธุรกิจรับเหมาวางระบบไฟฟ้า โดยเริ่มจากการให้บริการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย 115kV ให้กับโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้รับงานโครงการรับเหมาที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งงานสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โดยโครงการแรก คือโครงการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 115kV ในนิคมอุตสาหกรรม ไฮเทค บางปะอิน จังหวัดอยุธยา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเพื่อลากสายต่อเชื่อมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) และลูกค้า Industrial Users (IU) อีกมากมายหลายโครงการ

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นการให้บริการรับเหมางวางระบบ ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อน และมีอันตราย โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทฯ จึงพยายามวางมาตรฐานต่างๆ ในการทำงานให้มีความปลอดภัย ส่งผลทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management System จาก United Registrar of Systems (Thailand) หรือ URS ซึ่งได้รับรองจากสถาบัน Accreditation Body: United Kindom Accreditation Service หรือ (UKAS) จากประเทศอังกฤษ เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มีระบบการควบคุมที่มีความเหมาะสม รวมทั้งมีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน อย่างไรก็ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จะสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มาตรฐาน ISO45001:2018 แทนเนื่องจากองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เห็นว่าทั้งสองระบบมีความคล้ายคลึงกันและมาตรฐาน ISO จะยิ่งช่วยกำหนดกรอบการทำงานที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยของพนักงานให้สูงขึ้นอีก โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO45001:2018 แล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการ โดย ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 380 ล้านบาท มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 280 ล้านบาท

ประวัติความเป็นมาที่สำคัญ