วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นพันธมิตรทางด้านวิศวกรรมบริการ (Engineering Service Partner)

พันธกิจ (Mission)

เป็นผู้ให้บริการครบวงจรในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายข้อมูล และพลังงาน โดยเป็นผู้จัดหา ออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา สร้างสรรค์และส่งมอบบริการที่มีนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพให้กับลูกค้า

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

  • รักษาฐานลูกค้าสำคัญ ให้มีความมั่นคง และใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้า หรือใช้บริการจากบริษัท

  • ขยายขอบเขตธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นตามความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว โดยนอกเหนือจาก งานออกแบบ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม งานโครงการต่างๆ ตามแผนการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐบาล และงานของภาคเอกชน บริษัทฯ ยังได้ขยายงานไปสู่งานระบบไฟฟ้าและโครงสร้างอาคาร

  • เพิ่มพันธมิตรใหม่ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และขยายโอกาสในการรับงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานระบบไฟฟ้า

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต