ทุนเรียกชำระแล้วก่อน IPO 280 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนเรียกชำระแล้วหลัง IPO 380 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 380 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท