ก่อน IPO 280 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้วก่อน IPO 280 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท

หลัง IPO 380 ล้านบาท

ทุนเรียกชำระแล้วหลัง IPO 380 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 760 ล้านหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท