บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้  พร้อมกับนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ มอบเงินล้านเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นิสิต มมส

เมื่อวันที่ 30เมษายน 2564 ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่  4/2564 นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท จากนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมด้วย นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าบริหาร บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการสนับสนุนกู้ยืมเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพระหว่างเรียนของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง ฝึกทักษะ ความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดในการทำงาน เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ การเป็นผู้ประกอบกิจการให้นิสิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต