สัดส่วนรายได้


ฐานะทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2560-2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 459.95 ล้านบาท จำนวน 563.07 ล้านบาท และจำนวน 835.54 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำคัญดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 11.65 ร้อยละ 24.82 และร้อยละ 30.45 ต่อยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 18.51 ร้อยละ 35.65 และร้อยละ 21.39 ตามลำดับ และสิ้นปี 2562 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่สำคัญดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 54.48 ร้อยละ 7.11 และร้อยละ 7.30 ต่อยอดสินทรัพย์รวมตามลำดับ

บริษัทฯ มีหนี้สินจำนวน 256.08 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 278.28 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และจำนวน 526.42 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นหนี้สินหมุนเวียน โดยสัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อหนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560-2562 เท่ากับร้อยละ 96.14 ร้อยละ 95.79 และร้อยละ 96.86 ตามลำดับ โดยหนี้สินหมุนเวียนที่สำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และเจ้าหนี้ประกันผลงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.19 และร้อยละ 8.31 ของยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2560 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 74.72 และร้อยละ 10.24 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2561 ตามลำดับ และคิดเป็นร้อยละ 50.41 และร้อยละ 7.32 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 ตามลำดับ นอกจากนี้ในปี 2562 นี้บริษัทฯ มีรายได้ค่าก่อสร้างและบริการรับล่วงหน้าเป็นร้อยละ 33.94 ของหนี้สินรวมอีกด้วย

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 203.87 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 286.79 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และจำนวน 309.12 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจาก 212 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 159 ล้านบาท และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 159 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท โดยการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 21 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 1.00 บาท