สรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้น

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ “JR”
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.32
ของจำนวนหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
ลักษณะการเสนอขายหุ้น
  1. เสนอขายต่อประชาชน จำนวน 184,000,000 หุ้น
  2. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
    จำนวน 16,000,000 หุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
  • ก่อนเสนอขาย IPO : 280 ล้านบาท
    แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น
  • หลังเสนอขาย IPO : 380 ล้านบาท
    แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 760 ล้านหุ้น
ราคา IPO 5.50 บาท
ราคา PAR 1.00 บาท
ตลาดรองที่จดทะเบียน หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร /
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และสำรองต่างๆ
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางการเงิน/
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
และ
รับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)