ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา (Civil Engineer)

เงินเดือน

 • ตามประสบการณ์

ประเภทของงาน

 • งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล

 • ต่างจังหวัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 • ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด

 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 • เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน

 • ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนการสั่งซื้อ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาโยธา

 • มีความกะตือรือร้นในการทำงาน

 • มีความรู้พื้นฐาน ระบบก่อสร้าง

 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ

 • สามารถทำงาน กลางวัน หรือ กลางคืนได้

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 • หากเขียน แบบ Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกร, ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับพนักงานประจำไซด์งาน, ค่าที่พักสำหรับพนักงานประจำไซด์งานต่างจังหวัด และโบนัสประจำปี

ติดต่อสมัครงาน: คุณนุกุล (แผนกทรัพยากรบุคคล)