ตำแหน่ง

วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน

 • ตามประสบการณ์

ประเภทของงาน

 • งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล

 • ต่างจังหวัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 • ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Consultant) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด

 • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

 • เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน

 • ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนการสั่งซื้อ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง

 • มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง 1-3 ปีขึ้นไป หรือนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความกระตือรือร้น

 • มีความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้า

 • มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ

 • เคยผ่านงาน สถานีไฟฟ้า, สายส่ง, งาน Underground จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถทำงาน กลางวัน หรือ กลางคืนได้

 • สามารถขับรถยนต์ได้

 • หากผ่านงาน HDD, Pipe jacking, งานบ่อ Manhole จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หากเขียน แบบ Autocad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน: คุณนุกุล (แผนกทรัพยากรบุคคล)