การอบรม CAC (Online)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (online) เพิ่มเติมประจำปี 2567 ให้แก่พนักงาน เพื่อทบทวนให้แก่พนักงานเก่าและให้พนักงานใหม่ได้ทราบถึงนโยบายและรายละเอียดของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ