เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารหารเข้าศึกษาดูงาน ณ Hitachi Energy Japan Ltd. ThinkPark Tower 22F, 2-1-1 Osaki Shinagawa-ku ประเทศญี่ปุ่น