ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนร่ามในการจัดการประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน) จึงได้มีมติกําหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) และจะดําเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร