เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. บริษัทฯได้เชิญวิทยากรเข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อคณะทำงาน และตัวแทนพนักงาน เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 19001:2015 มาตรฐานระบบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และเพิ่มศักยภาพแก่องค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป