การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.