งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

(High Voltage Transmission Line System)

บริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) กำลังไฟฟ้า 115kV ที่รับไฟฟ้ามาจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer; IPP) หรือผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer; SPP) ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (EGAT) และลูกค้า Industrial User (IU) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับก่อสร้างสายป้อนไฟฟ้ากำลัง 22kV (Distribution Line) จากสถานีไฟฟ้าย่อยเชื่อมต่อไปยังลูกค้า IU อีกด้วย

โดยบริษัทฯ จะเริ่มจากการสำรวจเส้นทางการวางสายไฟฟ้า ว่าเส้นทางใดเหมาะสมที่สุด รวมทั้งออกแบบ และคัดเลือกชนิดของสายไฟ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อใช้ในการก่อสร้างหรือเป็นส่วนประกอบของงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

Project Details

DATE

16/07/2561 – 01/07/2562

CLIENT

EGAT

PROJECT TYPE

Electrical power system

CONTRACTOR

STECON