ดูงาน ณ Hitachi Energy Japan Ltd.

By |2023-11-23T00:15:17+07:00November 23rd, 2023|News, ข่าวสาร|

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการบริษัท พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารหารเข้าศึกษาดูงาน ณ Hitachi Energy Japan Ltd. ThinkPark Tower 22F, 2-1-1 Osaki Shinagawa-ku ประเทศญี่ปุ่น

JR ร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล)

By |2023-08-07T17:28:45+07:00August 7th, 2023|CSR, News, ข่าวสาร|

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณลัดดา ลัทธิวรรณ์ CFO ร่วมกับตัวแทนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ณ รถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (วัชรพล) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างคุณค่า เรื่องการเสียสละแด่เพื่อนมนุษย์อันเป็นกุศลและเกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยแด่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนเลือดต่อไป

JR ปันน้ำใจมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

By |2023-06-09T11:11:51+07:00June 9th, 2023|CSR, News, ข่าวสาร|

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแบ่งเบาภาระให้แก่ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา (บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

By |2023-06-02T16:12:35+07:00March 13th, 2023|News, ข่าวสาร|

คณะกรรมการบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

JRW จัดฝึกอบรมทบทวน มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 19001:2015 มาตรฐานระบบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

By |2022-11-29T14:20:42+07:00November 29th, 2022|ข่าวสาร|

เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. บริษัทฯได้เชิญวิทยากรเข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจต่อคณะทำงาน และตัวแทนพนักงาน เกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 19001:2015 มาตรฐานระบบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และเพิ่มศักยภาพแก่องค์กร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 2566

By |2022-11-15T14:10:05+07:00November 15th, 2022|ข่าวสาร|

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

By |2022-11-15T14:07:17+07:00November 15th, 2022|ข่าวสาร|

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

By |2022-11-09T11:43:33+07:00November 9th, 2022|ข่าวสาร|

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 The opportunity for shareholders to propose agenda and nominate for the Company’s director in the 2023 Annual General Meeting

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก”

By |2022-09-02T15:04:01+07:00September 2nd, 2022|CSR, ข่าวสาร|

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกับ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการบริษัท นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชายทะเลสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในท้องถิ่น อันจะส่งผลถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างการมีส่วนร่วม และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความเข้มแข็ง และอยู่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังสามารถปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีในองค์กร โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Go to Top