หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 2566

By |2022-11-15T14:10:05+07:00November 15th, 2022|ข่าวสาร|

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

By |2022-11-15T14:07:17+07:00November 15th, 2022|ข่าวสาร|

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

By |2022-11-09T11:43:33+07:00November 9th, 2022|ข่าวสาร|

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 The opportunity for shareholders to propose agenda and nominate for the Company’s director in the 2023 Annual General Meeting

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก”

By |2022-09-02T15:04:01+07:00September 2nd, 2022|CSR, ข่าวสาร|

JR พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ร่วมกับ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการบริษัท นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยชาวชุมชนชายทะเลสีล้ง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “รักษ์โลก” ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนชายทะเลสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่คนในท้องถิ่น อันจะส่งผลถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างการมีส่วนร่วม และการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีความเข้มแข็ง และอยู่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังสามารถปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีในองค์กร โดยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

By |2022-04-28T19:47:06+07:00April 28th, 2022|ข่าวสาร|

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

By |2022-03-18T12:47:48+07:00March 18th, 2022|ข่าวสาร|

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มีส่วนร่ามในการจัดการประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน) จึงได้มีมติกําหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) และจะดําเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

การอบรม CAC (Online)

By |2021-10-25T16:44:08+07:00October 25th, 2021|ข่าวสาร|

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (online) โดยมี ท่านนนทิกร กาญจนะจิตรา (ประธานกรรมการ) เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมอบรม จำนวน 49 ท่าน บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อสังคม มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” หรือ CAC เพื่อเป็นการยืนยันถึงการที่บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทํา คู่มือจรรยาบรรณบริษัท โดยเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคู่มือจรรยาบรรณฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจและเพื่อมุ่งพัฒนาสู่องค์กรที่ดีต่อไป

JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ

By |2021-08-20T18:10:25+07:00August 20th, 2021|CSR, ข่าวสาร|

JR สนับสนุนงบก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์ ช่วยชาวบ้านพื้นที่ห่างไกลภาคเหนือ  คุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) และกลุ่ม “เพื่อนประชา” ร่วมสนับสนุนงบการก่อสร้างแท็งก์น้ำยักษ์คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ โดยใช้วัสดุท้องถิ่นอย่างไม้ไผ่มาผสมผสาน มีชาวบ้านร่วมก่อสร้าง จากนั้นจะส่งมอบให้ชาวบ้านร่วมกันดูแล มีฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้คำแนะนำ สนับสนุน เพื่อที่จะมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาสูง เขตภาคเหนือ ทั้งที่อ.แม่แจ่ม - อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ , อ.พาน จ.เชียงราย , อ.งาว  จ.ลำปาง และ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้

Go to Top